Onze verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


ARTIKEL 1 Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt onze klant uitdrukkelijk de hierna bedongen verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkopen met en door ons aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijke geschriften desbetreffend van onzentwege. Feitelijke afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld door de klant, zelfs bij herhaling, rechtigen de klant niet zich daarop te beroepen en zijn in zijnen hoofde geen verworven recht. Afwijkende bedingen op de bestelbons van onze klanten worden uitdrukkelijk als niet geldend erkend. Zij erkennen a contrario onderhavige verkoopsvoorwaarden als de regels het contract tussen onszelf en de koper regerend.


ARTIKEL 2 Prijzen

Aanduidingen of prijzen in catalogi, folders, tarieven CD’s, enz. dienen als inlichtingen te worden beschouwd; de prijzen die worden aangerekend zijn steeds de prijzen van de dag. Onze prijzen zijn BTW niet inbegrepen en zonder leveringskosten. Onze offerten zijn 30 dagen geldig na de datum van het document, tenzij intussen een onvoorzienbare prijsverhoging voorkomt.


ARTIKEL 3 Goederen afhaling

Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet-afhaling zijn wij gerechtigd de koop-verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper, die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 30% van de kostprijs van de goederen, inclusief de BTW, of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen.


ARTIKEL 4 Annulatie

In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behouden wij ons het recht voor bestellingen, zelfs voorafgaandelijk door ons aanvaard, niet uit te voeren of, voorafgaand de aflevering, een waarborgsom te eisen, specifiek ten onzen gunste geconsigneerd, voldoende om de kostprijs van de levering te dekken.


ARTIKEL 5 Transport

De goederen worden geacht steeds verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze magazijnen; ze reizen dienvolgens steeds op kosten en op risico van de klant, onafgezien de zending franco gebeurt.


ARTIKEL 6 Levering

Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de klant. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding van koop/verkoop ten onze nadele, noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht zijn wij ontlast van onze verplichting tot leveren, zonder schadevergoeding.


ARTIKEL 7 Gebrek aan betaling

Zonder enige nadelige erkentenis in haar rechten, behouden wij ons het recht om de klant, in geval van laattijdige betaling of enige andere tekortkoming aan zijn verplichtingen, de overeenkomst te ontbinden, en dit zonder enige voorafgaande ingebrekestelling.


ARTIKEL 8 Eigendomsrecht

De goederen blijven in elk geval onze eigendom tot complete betaling van de prijs, in hoofdsom, intresten, strafbeding en kosten, welke dan ook. Zulks is zelfs het geval wanneer de geleverde goederen zijn verwerkt; in voorkomend geval gaat ons eigendomsrecht over op de goederen, waarin de onderdelen –door ons verkocht- zijn geïncorporeerd. Wij behouden het recht de teruggave te bekomen, en dit op kosten van de klant.


ARTIKEL 9 Klachten

Alle klachten omtrend de non-conformiteit van leveringen en facturen, dienen ons te bereiken binnen de 3 dagen, te rekenen vanaf de levering / verzending van de factuur. Alle klachten dienen met een aangetekend schrijven te worden geformuleerd.


ARTIKEL 10 Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar te Brussel, kontant en zonder disconto,tenzij bijzondere stipulaties op de factuur vermeld staan.Bij gebreke van betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidinterest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis, steeds berekend vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom inclusief BTW.


ARTIKEL 11 Schadevergoeding


ARTIKEL 12 Wisselbrieven

Het trekken van wisselbrieven betekent geen schuldvernieuwing; zulks impliceert dat, onafgezien de wisselverrichting, onderhavige verkoopsvoorwaarden integraal en volledig van kracht blijven. Wisselbrieven worden door ons aanvaard mits ze geaccepteerd zijn door de betrokkene en geavalizeerd door een derde, solvente persoon, ingeval de betrokkene geen fysisch persoon is, doch een morele. De vervaldag op de dito wisselbrieven zal nooit langer zijn dan 90 dagen. In elk geval zal de koper de verdisconteringkosten ten zijne laste moeten nemen, welke hem door ons afzonderlijk zullen worden aangerekend.


ARTIKEL 13 Rechtsbevoegdheid

In geval van geschil, zijn alleen de Rechtbanken te Brussel en het Vredegerecht van het 3de kanton te Brussel bevoegd om er kennis van te nemen; zelfs in geval van beschikking door wissels van betalingsaanvaardingen en van francoverzending, daar deze noch vernieuwing, noch afwijking teweegbrengen aan deze clausule van toekenning van rechtsgebied.


ARTIKEL 14 Recyclagebijdrage

Recyclagebijdrage – Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gesloten tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waalse Gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de industrie en de distributie vertegenwoordigen, zal de leverancier als aparte kost op de factuur een zgn. wettelijke recyclagebijdrage, goedgekeurd door de gewestelijke autoriteiten, in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering inzake aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze wettelijke recyclagebijdragen.


Wettelijke bepalingen

De goederen beschreven en afgebeeld op deze website geven een overzicht van het gevolgde gamma. De beschikbaarheid van een product wijizgt voortdurend en de zichtbaarheid op we website en houdt geen enkele verbintenis in. De afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden. De aangeduide prijzen zijn geldig op de dag van consultatie van de website.